fbpx

Encyklopedia inwestycyjna

Cash-flow

Cash-flow oznacza przepływy pieniężne, czyli inaczej zestawienie wszystkich przelewów przychodzących i wychodzących z kont spółki. Cash-flow obejmuje również przepływy gotówki w formie papierowej oraz czeków.

Sumaryczny wykaz powyższych transakcji stanowi nieodłączny wskaźnik każdego sprawozdania finansowego i publikowany jest raz na kwartał w formie tzw. Cash-flow statement.


Dlaczego cash-flow jest taki istotny?

Przepływy pieniężne spółki są najbardziej rzetelnym, wiarygodnym i najwięcej mówiącym obrazem zyskowności przedsiębiorstwa.

Przychodami można manipulować wystawiając tzw. puste faktury. EPS-y można zaniżać lub zawyżać poprzez działania natury księgowej. Natomiast przepływami gotówkowymi nie da się nikogo zdezorientować, bo albo pieniądze trafiają na konto spółki albo tam nie trafiają.

Pierwszą i najważniejszą kwestią jest więc zbadanie czy w danym okresie rozliczeniowym do spółki wpływa więcej pieniędzy niż z niej wypływa. Jeśli tak, to mówimy, że cash-flow na koniec badanego okresu jest wtedy pozytywny (lub dodatni).

Drugim jednak pytaniem, nie mniej istotnym, jest to, o źródło pochodzenia owej gotówki. To szalenie istotna kwestia, ponieważ pieniądze wpływające na konto spółki z udzielonego przez bank kredytu nie powinny być przez inwestora traktowane tak samo, jak pieniądze wpływające z działalności operacyjnej.


Trzy źródła pochodzenia gotówki

Pieniądze do spółki mogą trafiać z trzech różnych źródeł: z działalności operacyjnej, inwestycyjnej lub finansowej. W ramach każdej z tych kategorii, środki mogą także ze spółki wypływać, co czasem jest porządane, a czasem nie.

Działalność operacyjna to taka, do której firma została powołana i dla której istnieje. Dla spółki motoryzacyjnej będzie to produkcja i sprzedaż aut, dla banku udzielanie kredytów, a dla firmy technologicznej sprzedaż oprogramowania lub usług internetowych.

Działalność inwestycyjna to sprzedaż lub kupno majątku rozumianego jako budynki, linie produkcyjne, urządzenia, wyposażenie, patenty i inne wartości niematerialne lub materialne. Każda spółka część gotówki pochodzącej z działalności operacyjnej powinna przeznaczać na działalność inwestycyjną, a więc w tej kategorii przepływy powinny być ujemne. To będzie oznaczało, że z tytułu działalności inwestycyjnej firma więcej wydaje niż na niej zarabia.

Działalność finansowa to natomiast zaciąganie lub spłacanie zobowiązań takich, jak kredyty bankowe, obligacje, akcje (emisja nowych lub skup obecnych) czy wypłata dywidendy. Jeśli przepływy z działalności finansowej są dodatnie, to znaczy że firma w ten czy w inny sposób zadłuża się coraz bardziej. Jeśli przepływy są ujemne, to oznacza, że spółka spłaca swoje zadłużenie.


Interpretacja przepływów gotówkowych

Idealna spółka to taka, która z roku na rok generuje coraz więcej gotówki z działalności operacyjnej (dodatnie przepływy w tej kategorii), a następnie część tej gotówki wydaje na inwestycje (ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej) oraz na spłatę swojego zadłużenia (ujemne przepływy z działalności finansowej).

Każda inna konfiguracja nie najlepiej świadczy o działalności przedsiębiorstwa. Spłata kredytów lub wykup obligacji nie będą tak dobrze widziane, jeśli zostaną sfinansowane sprzedażą części majątku spółki; a inwestycje kapitałowe w dalszy rozwój firmy nie będą w stu procentach satysfakcjonujące, jeśli środki na rozwój wezmą się wyłącznie z zaciągniętego nowego zadłużenia.

Najważniejszym źródłem generowanej gotówki będzie więc gotówka z działalności operacyjnej, która w dodatku jest składową popularnego wskaźnika P/CFO (Price-to-Cash from Operations). P/CFO odnosi pojedynczą cenę akcji do gotówki generowanej przez firmę i podzielonej na liczbę akcji w obiegu.

W ten sposób akcjonariusz wie, ile gotówki przypada na niego, jako na cząstkowego właściciela spółki. Dzięki temu może tę wartość odnieść do tego, ile trzeba zapłacić w kursie akcji, aby być uprawnionym do wspomnianej gotówki generowanej przez firmę. To sprawia, że możliwa jest wycena przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę jej historyczne wskazania, ale też realne staje się wtedy porównanie rentowności inwestycji do innych spółek z tej samej branży.

Abstrahując od wyceny firmy, pozytywnym znakiem będzie także sytuacja, w której gotówka z działalności operacyjnej przekracza poziom raportowanego zysku netto. Taki scenariusz zapewnia bowiem, iż zysk netto wykazywany na papierze w formie EPS posiada faktyczne pokrycie w gotówce, która w tym samym czasie wpłynęła do spółki.

Poprzednie pojęcie:

Buy side

Następne pojęcie:

Chapter 11
  • Transakcje dnia
  • Filmy edukacyjne
  • Instruktaże Wideo